Enige (notariële) opmerkingen bij de herziening van het regime voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2003 is het regime voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting gewijzigd.

1 De nieuwe wet gaat gelden voor fiscale eenheden die op of na 1 januari 2003 worden gevormd doch geldt ook voor reeds  bestaande fiscale eenheden.

2 De wetgever wil met de wetswijziging komen tot een uniforme regeling voor alle fiscale eenheden. Op grond van een delegatiebevoegdheid heeft de staatssecretaris nadere regels opgesteld in het Besluit fiscale eenheid 2003, Stb. 646 (“het Besluit”).

3 De mogelijkheden tot het aangaan van een fiscale eenheid zijn verruimd onder andere door de verlaagde bezitseis van 95% van het nominaal gestorte kapitaal en de mogelijkheid om in de loop van een boekjaar een fiscale eenheid aan te gaan. In deze bijdrage wordt eerst kort aangegeven op welke wijze een eenheid kan worden aangegaan. Vervolgens wordt in het bijzonder ingegaan op twee in het Besluit nader geregelde onderwerpen die voor de ondernemingsrechtelijke (notariële) praktijk van belang zijn en wel het gewijzigde bezitsvereiste en de voeging in de loop van een boekjaar van vennootschappen met al dan niet samenvallende statutaire boekjaren. Tevens wordt aandacht besteed aan de verbreking van de fiscale eenheid zonder terugwerkende kracht en de sanctie (“de zestiende standaardvoorwaarde”).

Lees het hele artikel.